ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Oprichting

De Stichting Fancy Fair Naaldwijk is opgericht op 10 juni 1992 ten overstaan van J.H.C. Jaspers, notaris te Naaldwijk door de heer M.A. Hoefnagel. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in Naaldwijk, thans gemeente Westland.

Tenaamstelling

Stichting Fancy Fair Naaldwijk

RSIN of fiscaal nummer;

8167.34.379

Contactgegevens

Secretaris Stichting Leo Persoon email; leothea@kabelfoon.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Nic Sosef email; n.sosef@tele2.nl
Secretaris Leo Persoon email; leothea@kabelfoon.nl
Penningmeester John Koene email; john@jrkoene.nl of johnjrkoene@gmail.com
Overige leden Gerard vd Knaap
Peter vd Knaap
Hen vd Helm

 

Beloningsbeleid

Er vindt op geen enkele wijze een bezoldiging plaats van de bestuursleden. Het is vrijwilligerswerk pur sang.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verkrijgen van gelden door het houden van fancy fairs en/of het ontwikkelen van ander activiteiten; deze gelden dienen te worden aangewend voor culturele/ sociale doeleinden en voorts al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

De organisatie van de fondsenwerving middels een veiling en fancy fair wordt uitgevoerd door tal van vrijwilligers die samenwerken in de commissie veiling en de commissie fancy fair. De stichting ziet toe op de organisatie en juiste verantwoording en besteding van de gelden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarlijks wordt er in het eerste weekend van oktober op de vrijdagavond een veiling gehouden en op zaterdag en zondag een fancy fair. Voor het jaarlijkse verslag , foto’s en overige opmerkingen verwijzen wij u naar de informatie op onze site.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt er door de penningmeester een financieel verslag opgesteld. Dit financieel verslag wordt jaarlijks voor 30 juni , vergezeld van een advies van de kascontrolecommissie, ter vaststelling c.q. goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Indien u een afschrift van het financieel jaarverslag wenst te ontvangen , gelieve dan een berichtje te sturen naar de penningmeester (john@jrkoene.nl of johnjrkoene@gmail.com).